Ipoint Logo BNI BNI MLA MLA ISO ISO Moris Moris Mikrokey Mikrokey

Bij Vertibus streven we ernaar de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te handhaven. Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die Vertibus van of over u verzamelt, alsook hoe wij deze gegevens gebruiken en aan wie wij deze gegevens vrijgeven. Lees dit hele document zorgvuldig door.

Wat zijn persoonsgegevens?

Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn persoonsgegevens alle gegevens over een identificeerbare persoon, met uitzondering van de zakelijke contactgegevens van een persoon wanneer deze worden verzameld, gebruikt of bekendgemaakt zodat contact kan worden opgenomen met de persoon verband met diens zakelijke verantwoordelijkheden.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen en bewaren verschillende soorten persoonsgegevens over de personen met wie we omgaan. Deze omvatten:

 • contact- en identificatie-informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw leeftijd;
 • persoonlijke gezondheidsinformatie met betrekking tot de diensten die u van ons vraagt;
  uw beoordelingen van producten en diensten van derden;
 • aanvullende informatie over de producten en diensten die wij aan u verstrekken of van u ontvangen; en
 • informatie over zakelijke relaties, met inbegrip van informatie met betrekking tot uw overeenkomsten, voorkeuren, adviseurs, dienstverleners en leveranciers, feedback en informatie die door u wordt gevraagd of aan u wordt verstrekt.

Activiteiten van Vertibus omvatten activiteiten die verband houden met: (i) het verstrekken van een door de patiënt gestuurde gemeenschap op basis van onbevooroordeelde informatie en innovatieve instrumenten en diensten; en ii) ondersteuning van Canadezen die medische cannabis willen uitzoeken en kopen. Als zodanig kan Vertibus ook persoonlijke gegevens verzamelen van personen die deelnemen aan en/of beïnvloed worden door die activiteiten.

We kunnen ook marktgerelateerde informatie verzamelen, die ook persoonsgegevens kan omvatten, over markttendensen en activiteiten die van invloed zijn op ons bedrijf. We kunnen ook gegevens verzamelen met betrekking tot onze media-, investeerders- en public relations-activiteiten en gegevens met betrekking tot onze interacties met financiële en andere adviseurs.

Over het algemeen verzamelt Vertibus persoonsgegevens rechtstreeks van u. In de meeste andere omstandigheden waarin de persoonsgegevens die we over u verzamelen in het bezit zijn van een derde, zullen we uw toestemming vragen voordat we deze informatie uit dergelijke bronnen opvragen (dergelijke toestemming kan rechtstreeks door u worden gegeven of is impliciet uit uw handelingen).

Van tijd tot tijd kunnen we gebruik maken van de diensten van derden en kunnen we ook persoonsgegevens ontvangen die door die derden zijn verzameld tijdens de uitvoering van hun diensten voor ons of anderszins. Waar dit het geval is, zullen wij redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze derden ons hebben laten weten dat zij het recht hebben om uw persoonsgegevens aan ons bekend te maken.

Onze website

We kunnen gegevens verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze website, inclusief het IP-adres en domein dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, het type en de versie van uw browser, de website waar u vandaan kwam om toegang te krijgen tot onze website, de pagina die u hebt bezocht en verlaten, elke websitepagina op onze website die door dat IP-adres wordt bekeken en van welk land u afkomstig bent. We gebruiken deze informatie om de prestaties van onze website te monitoren (zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde bestede tijd, de paginaweergaven) en voor onze zakelijke doeleinden, zoals het voortdurend bijwerken van onze website.

We kunnen een “cookie” op de harde schijf van uw computer plaatsen om uw bezoek te volgen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat via uw webbrowser naar uw harde schijf wordt overgedragen en dat alleen kan worden gelezen door de website die de cookie op uw harde schijf heeft geplaatst. De cookie fungeert als een identificatiekaart en stelt onze website in staat u te identificeren en uw wachtwoorden en voorkeuren vast te leggen. De cookie stelt ons in staat om uw bezoek aan de website te volgen, zodat we uw gebruik van onze website beter kunnen begrijpen, zodat we de website kunnen aanpassen en afstemmen op uw behoeften. De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies te accepteren. In de meeste webbrowsers kunt u deze instelling echter wijzigen zodat uw webbrowser: (i) u op de hoogte brengt voordat een website een cookie op uw harde schijf plaatst, zodat u kunt beslissen of u de cookie wel of niet accepteert; of (ii) het automatisch plaatsen van een cookie op uw harde schijf voorkomt. Opgemerkt moet worden dat als cookies niet worden geaccepteerd, u mogelijk geen toegang heeft tot een aantal webpagina’s op de website.

Ten slotte kan onze website links bevatten naar andere websites die mogelijk onderworpen zijn aan minder strenge privacynormen. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de privacypraktijken, het privacybeleid of de acties van derden die deze websites beheren. Vertibus is niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke derden uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of vrijgeven. U dient het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u hen persoonsgegevens verstrekt.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Vertibus verzamelt persoonsgegevens om onze activiteiten te beheren, te onderhouden en te ontwikkelen, waaronder bijvoorbeeld:

 • om onze relatie met u tot stand te brengen, te onderhouden en te beheren, zodat we u de gevraagde producten en diensten kunnen verstrekken of van u kunnen ontvangen;
 • zodat u zich kunt registreren en toegang heeft tot een account bij ons;
 • om de producten en diensten die we u verstrekken te kunnen beoordelen, zodat we: (i) uw vereisten voor onze producten en diensten kunnen begrijpen; en (ii) kunnen werken aan het verbeteren van onze producten en diensten;
 • om de producten en diensten die we van u verkrijgen te kunnen beoordelen, zodat we met u kunnen samenwerken en zodat u onze vereisten voor dergelijke producten en diensten begrijpt;
 • om aan uw verzoeken te kunnen voldoen (bijvoorbeeld als u liever op een zakelijk of particulier telefoonnummer wordt gecontacteerd en ons uw voorkeur meedeelt, zullen we deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen op dat nummer);
 • om Vertibus te beschermen tegen fouten, fraude, diefstal en schade aan onze goederen en eigendommen;
 • zodat wij kunnen voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving; en
 • elk ander redelijk doel waarmee u instemt.

Hoe gebruiken we en geven we uw persoonsgegevens vrij?

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken of vrijgeven:

 • zoals toegestaan of vereist door toepasselijke wet- of regelgeving;
 • voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid; en
 • voor aanvullende doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben verkregen voor het gebruik of de vrijgave van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming gebruiken of vrijgeven wanneer we daartoe door de toepasselijke wet- of regelgeving zijn toegestaan of verplicht.

Onze website kan u de mogelijkheid bieden om met anderen te communiceren en uw gedachten, informatie, inhoud en materialen te delen (gezamenlijk “door gebruikers gegenereerde inhoud”). U bent zelf verantwoordelijk voor de door gebruikers gegenereerde inhoud die u op onze website plaatst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt alle door gebruikers gegenereerde inhoud die u op onze website plaatst (inclusief uw gebruikersnaam) openbaar gemaakt. Plaats daarom geen persoonsgegevens op onze website (zoals uw naam of adres) als u anoniem wilt blijven.

Wanneer geven we uw persoonsgegevens vrij?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze werknemers, aannemers, consultants, gelieerde partijen en andere partijen die dergelijke informatie nodig hebben om ons te helpen bij het beheren van onze relatie met u, inclusief derde partijen die diensten aan ons of namens ons verstrekken.

We kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens van tijd tot tijd delen met onze externe dienstverleners voor informatietechnologie en gegevensverwerking, zodat we onze activiteiten kunnen uitvoeren. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, verwerkt, opgeslagen of openbaar gemaakt in de Verenigde Staten. Als zodanig kunnen uw persoonsgegevens mogelijk toegankelijk zijn voor wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsinstanties van dat rechtsgebied.

Bovendien kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt of overgedragen aan een andere partij in de loop van of bij de voltooiing van een verandering in eigendom van of de verlening van een veiligheidsbelang in Vertibus in zijn geheel of een deel ervan of van zijn gelieerde ondernemingen, bijvoorbeeld door een verkoop van activa of aandelen, of een andere vorm van bedrijfscombinatie, fusie of joint venture, op voorwaarde dat een dergelijke partij gebonden is aan passende overeenkomsten of verplichtingen en verplicht is om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken op een manier die in overeenstemming is met de bepalingen van dit privacybeleid inzake gebruik en vrijgave van gegevens, tenzij u anders toestaat.

Ten slotte kunnen uw persoonsgegevens worden vrijgegeven:

 • zoals toegestaan of vereist door toepasselijke wet- of regelgeving;
 • om te voldoen aan geldige juridische processen zoals huiszoekingsbevelen, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
 • als onderdeel van de reguliere rapportageactiviteiten van Vertibus om de rechten en eigendommen van Vertibus te beschermen;
 • tijdens noodsituaties of waar nodig om de veiligheid van een persoon of groep personen te beschermen; en
 • met uw toestemming.

Uw toestemming is belangrijk voor ons

Het is belangrijk voor ons dat we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of vrijgeven wanneer we uw toestemming hiervoor hebben. Afhankelijk van de gevoeligheid van de persoonsgegevens kan uw toestemming worden geïmpliceerd, verondersteld (met behulp van een opt-out-mechanisme) of uitdrukkelijk zijn. Uitdrukkelijke toestemming kan mondeling, elektronisch of schriftelijk worden gegeven. Impliciete toestemming is toestemming die redelijkerwijs kan worden afgeleid uit uw handelen of nalaten. Wanneer u bijvoorbeeld een overeenkomst met ons aangaat, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van die overeenkomst en voor alle andere doeleinden die op dat moment aan u zijn meegedeeld.

Doorgaans vragen we uw toestemming op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. In bepaalde omstandigheden kan uw toestemming worden verkregen na het verzamelen, maar voorafgaand aan ons gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken of vrij te geven voor een doel dat niet eerder is vermeld (hetzij in dit privacybeleid of afzonderlijk), zullen we trachten u over dat doel te informeren vóór dergelijk gebruik of openbaarmaking.

We kunnen uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming gebruiken of vrijgeven wanneer we daartoe door de toepasselijke wet- of regelgeving zijn toegestaan of verplicht.

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken, onder voorbehoud van wettelijke of contractuele verplichtingen en een redelijke kennisgeving, door contact op te nemen met onze privacyfunctionaris via de onderstaande contactgegevens. Alle communicatie met betrekking tot een dergelijke intrekking of wijziging van toestemming moet schriftelijk plaatsvinden en gericht zijn aan onze privacyfunctionaris.

We gaan ervan uit dat u, tenzij u ons anders adviseert, heeft ingestemd met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens zoals uitgelegd in dit privacybeleid.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Vertibus zal zich inspannen om fysieke, technische en procedurele waarborgen te handhaven die passend zijn voor de gevoeligheid van de betreffende persoonsgegevens. Deze beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan en ongeoorloofd toegankelijk worden gemaakt, verzameld, gebruikt, geopenbaard, gekopieerd, gewijzigd, verwijderd of vernietigd worden.

De veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Informeer onze privacyfunctionaris onmiddellijk over elk incident met betrekking tot het verlies van of ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van persoonsgegevens die in ons bezit of onder onze controle zijn.

Uw persoonsgegevens bijwerken

Het is belangrijk dat de gegevens in ons bezit zowel nauwkeurig als actueel zijn. Als uw persoonsgegevens in de loop van onze relatie veranderen, houd ons dan op de hoogte van dergelijke veranderingen.

In sommige gevallen kunnen we niet instemmen met uw verzoek om uw persoonsgegevens te wijzigen en zullen we in plaats daarvan een alternatieve tekst toevoegen aan de betreffende vermelding.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U kunt vragen om uw persoonsgegevens in te zien. Neem contact op met onze privacyfunctionaris als u uw persoonsgegevens wilt inzien, verifiëren of corrigeren. Houd er rekening mee dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

Wanneer u ons om toegang tot uw persoonsgegevens vraagt, kunnen wij u om specifieke informatie vragen zodat wij uw identiteit en recht op toegang kunnen bevestigen, en om de persoonsgegevens die wij over u hebben te zoeken en deze aan u te verstrekken. We kunnen u kosten in rekening brengen voor toegang tot uw persoonsgegevens; wij zullen u echter van tevoren op de hoogte brengen van de eventuele kosten. Als u hulp nodig heeft bij het voorbereiden van uw verzoek, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris.

Uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u hebben is niet absoluut. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wet- of regelgeving ons toestaat of vereist dat we weigeren om sommige of alle persoonsgegevens die we over u hebben te verstrekken. Bovendien kunnen de persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of anoniem gemaakt in overeenstemming met onze archiveringsverplichtingen en -praktijken. In het geval dat we u geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven, zullen we proberen u te informeren over de redenen waarom, behoudens wettelijke of regelgevende beperkingen.

Vragen of zorgen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of bezorgd bent over hoe wij uw persoonsgegevens beheren, neem dan telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op met onze privacyfunctionaris. We zullen ons best doen om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren over de stappen die zijn ondernomen om de door u aan de orde gestelde problemen aan te pakken. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u mogelijk het recht om een schriftelijke reactie in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied.

Vertibus kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid om wijzigingen weer te geven in zijn wettelijke of regelgevende verplichtingen of in de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. We zullen elke herziene versie van dit privacybeleid op onze website plaatsen en we adviseren u om deze regelmatig te raadplegen.

Dit privacybeleid creëert of verleent geen enkele persoon enige rechten, of legt Vertibus geen rechten of verplichtingen op buiten of in aanvulling op rechten of verplichtingen opgelegd door de federale en provinciale privacywetten van Canada, voor zover van toepassing. Mocht er in een specifiek geval een inconsistentie zijn tussen dit privacybeleid en de federale en provinciale privacywetten van Canada, voor zover van toepassing, dan zal dit privacybeleid met betrekking tot dat geval geïnterpreteerd worden om uitvoering te geven aan en te voldoen aan dergelijke privacywetten.

arrow
lines

Neem contact op

Als u hulp nodig heeft, aarzel dan niet om ons uw contactgegevens en bericht hieronder achter te laten, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verplicht
Verplicht Onjuist
Verplicht Onjuist
Verplicht

Uw bericht is verzonden, bedankt!

lines